Lotte


Lotte

geboren 28 januari 1997 - overleden 1 mei 2012

Lotte in boom

Lotte was een geweldig lieve en vrolijke hond.

 

Wetterhoun x Stabij (Basje x Holly)

Werk

KNJV C

Gedrag en Gehoorzaamheid 1 (cynophillia)

Gehoorzame hond (cynophillia)